Air France Ho Chi Minh Office in Vietnam

Location: Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Phone: 330969393654

Office Hours: Every day - 24hrs